Karunai Nee

Composition: Karunai nee Composer: N S Chidambaram
Raga: Subhapantuvarali Mela: Subhapanthuvarali (45)
Type: Krithi Tala : Adi

Arohana:        R1 G1 M2 P D1 N2 S || S Ra Gi Mi Pa Dha Nu S
Avarohana:    S N2 D1 P M2 G1 R1 S || S Nu Dha  Pa Mi Gu Ri S

Pallavi:   Karunai nee puriyavidhil gathi yenakkir Muruga
                Karaindurugam yennaik kaikodu tthadaritthuk

AnuPallavi:     Arunagirikku anru arul saida Vela
                        arumuha achival bala anbudan manamirangik


Charanam:    Kankanda daiva menrum kaliyuga varadanenrum
                        Kanda unai anbar karudidal unmaiyanro
                        Pankonda senthamizal padi unnai paruvum
                        paniyil thilaikkinra bhakthan yen nilai arindu


|4
O
O
Pallavi


1.     , , * D S          N D P M        G R , G        , R S ,
      , , - S R          , G M ,
     P , ,  M         D , P ,
                Karu         - nainee -        pu ri - ya     - vi dil -
      - - gathi             - yenak -
     kir - - Mu       ru - ga -        , , - P D        , N D ,           S , , N          R , S ,
       , , - D S           N D P M
       G , , R        G , M ,
        - -   karain    - duru -           gum - - -      yennaik -
       - - kai -           - ko duth -
       tha - - da     rith - thu -2.         D N  S, r S       N - D P M        G R , G          , R S ,    
       , , - S R           , G M ,    
         P , , M        D , P ,
             ka -     ru -          - nainee           pu ri - ya     - vi dil -        - - gathi             - yenak -        kir - - Mu       ru - ga -            , , - * P D            , N D ,        S , N S            R G R S S,
       R R S S        , N D P
        M G , R        G , M ,
            - -   karain    - duru -           gum - -yen           - - naik -       kai - - -           - - kodu
       ttha - - da      rith - thu -3          D N * S R         N D P M       G R , G        , R S ,         , , - S R          , G M ,         P , ,  M         D , P ,
              Ka - ru -           - nainee -        pu ri - ya     - vi dil -       - - gathi             - yenak -        kir - - Mu       ru - ga -Anupallavi


1.      , , * P D         , N D ,          S , S N            R , S ,
        , , R G         , R S ,    
       S N D N        , , S ,
         - - Aru           - nagi  -         rik - ku -          an - ru -
        - - arul          - saida  -
       Ve - - -           - - la -2         , , * R S         N D P M         G , R G        , R S ,
        , , - S R         , G , M
       P D N S          R G G ,
          - -  A ru           - na gi -           rik - ku -       - an ru -
        - - a rul        - sai - da
       Ve - - -         - - la -         , , * G P        M G R ,        S S N D          M , D ,
        D N S, r S       N D P M
      G R , G          M , D ,
        - - A ru         - mu ga -         Si va - ba         - - la -
       an - - -             - budan -
      ma na - mi      ran - gi -


     ( Karunai - -    )
Charanam

        , , * P ,          , G , M           P , , M         D , P ,
       , , - D S         N D P M
        G G , R        G R S ,
        - - kan -        - kan - da       dai - - va       men - rum -
      - -    ka li       - yu ga -    
       Va ra - da      men - rum       , , - P ,           M D , ,           M G , R       G R S ,
      , , - S R           , G M ,      
       P , P M        D , P ,
       - - kan -         - da - -           u nai - an       - - bar -
      - - ka ru          - di dal  -
       un - mai -       an - ro -       , , * R S         N D P M         G , R G        , R S ,       , , - S R         , G , M         P D N S          R G G ,
        - - pan -        - kon da-        sen -  tha-     -miz zhal-
      - - pa di         - yu- nai
         pa ra -        -- vum        , , * G P        M G R ,        S S N D          M , D ,      D N S, r S       N D P M      G R , G          M , D ,
       - -  pani -       - yil - -          thil - lai   -       kkin - ra -       bhak - than     - yen -
      ni lai - ar        ran - du -


     ( Karunai - -    )